4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazd read more...

5 days ago

Decyzja – szkolenia z team building

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 week ago

Publikacja – warsztaty z kreatywności

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.int read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z rolnictwa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z portugalskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...

1 week ago

Ołoszenie – warsztaty z matematyki

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

2 weeks ago

Decyzja – kursy z adrogologii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...